Så här går studien till

Det är vanligt att äldre personer faller. Forskning har visat att kunskap om vad som påverkar risken att falla samt träning av muskelstyrka och balans är viktiga insatser för att förebygga fall. Men det är inte så många äldre personer som får den information och träningshjälp som behövs. Det finns därför ett behov av nya metoder som ger relevant information och stöd till egenträning i hemmet och som når många, oavsett var de bor. Vid Umeå universitet har forskare utvecklat både informationsfilmer om fallprevention och en app för mobiltelefoner och surfplattor som ska ge ett stöd till träning. Appen Säkra steg är utvecklad i samarbete med äldre personer. Syftet med den aktuella studien är att jämföra resultat mellan en grupp som får korta filmer varje månad via e-post med information om fallprevention med en grupp som dessutom får stöd till egenträning via appen.

I figuren visas hur studien går till. Informationen i varje ruta beskrivs mer i detalj nedan.

Anmälan

Anmälan till studien är nu stängd och rekryteringen avslutad men studien pågår tom maj 2022.

Frågeformulär med bakgrundsfrågor

När vi mottagit din anmälan och du bekräftat din e-postadress kommer du att få e-post med en länk till ett frågeformulär. I frågeformuläret ber vi dig svara på frågor om din bakgrund, hälsa, teknikvana, aktivitet, balans styrka samt tilltro till din egen balans. Vi ber dig också att utföra ett enkelt test av din benstyrka som innebär att resa sig upp från en stol upprepade gånger under 30 sekunder. Frågeformuläret tar ca 20 minuter att besvara. Frågorna använder vi för att övergripande kunna beskriva deltagarna i studien samt för att utvärdera effekter av de två programmen. Uppgifter från enskilda deltagare redovisas aldrig i studien, all data sammanställs på gruppnivå. Läs mer nedan under ”Hantering av data och sekretess” nedan.

Lottning och beskrivning av grupperna

När vi mottagit sina svar på det första frågeformuläret kommer du att lottas till en av de två grupperna:

  1. Informationsfilmer om fallprevention (ej träning)
  2. Informationsfilmer plus egen träning med appen Säkra steg

Informationsfilmer om fallprevention

Om du lottas till denna grupp kommer du varje månad under ett år att via e-post få tillgång till en ny film med information om vad du kan göra för att undvika fallolyckor. Varje ny film har ett eget tema t.ex. fötter och skor, kost, fysisk aktivitet, säkerhet i hemmet mm. I slutet av året har du tillgång till allt material och du får gärna visa det för andra.

Den information som ges kan hjälpa dig vidta åtgärder som minskar din risk för att falla och ökar din tillit till din förmåga att behålla balansen i olika situationer. Inga uppenbara risker medföljer deltagande i denna grupp.

Om du som deltar i denna grupp önskar så kan du få gratis tillgång till appen Säkra steg för egen träning efter avslutad studie.

Egen träning med appen Säkra steg

Om du lottas till denna grupp får du informationsfilmerna som beskrivs ovan, i tillägg till det får du tillgång till appen Säkra steg för egen träning. Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om var du hittar appen Säkra steg så att du kan ladda ned den på din telefon eller surfplatta samt en kod för inloggning. I appen skapar du själv ditt träningsprogram bestående av tio övningar för balans och benstyrka. Övningarna instrueras i korta videofilmer och du väljer de övningar som passar just din förmåga. Du kan redan nu ladda ner en begränsad version av appen för att få en bild av hur den fungerar. Du kan också titta på informationsvideon nedan. Appen är utvecklad tillsammans med äldre personer som är minst 70 år så den är lätt att använda. Utförligare instruktioner finns också i appen. Vi rekommenderar att du har trådlöst nätverk (wifi) i ditt hem för att enklast kunna ta del av appens innehåll. När du skapat ditt träningsprogram kan du använda det utan tillgång till nätverk, t ex om du åker bort några dagar.

När du laddat ner appen och skapat ditt program rekommenderar vi att du tränar 30 minuter minst 3 dagar per vecka under 1 år. Även lite träning är bättre än ingen träning men forskning har visat att träning upp till 3 timmar per vecka ger allt bättre resultat för att förebygga fall. I appens träningsdagbok kan du planera din träning, få påminnelser samt registrera dina träningspass. En virtuell (digital) fysioterapeut ger dig påminnelser, uppmuntran och tips när du tränat.

Appen innehåller också mer material förutom övningarna tex korta föreläsningar samt olika tips om träning. Träningen kan komma att förbättra din styrka och balans och därigenom också minska din risk för fall. Träningen kan också möjliggöra att du får ökad tillit till din balans och klarar av mer i dina vardagliga aktiviteter. Det finns en risk för att träningen kan medföra träningsvärk, särskilt i början. Träningsvärk är ett tecken på att träningen har effekt så det är ett positivt tecken. Blir träningsvärken svår och sitter i flera dagar bör du ta det lite lugnare. Eftersom din balans ska utmanas med övningarna finns en viss ökad risk för fall i samband med träningen, följ därför de säkerhetsinstruktioner som ges i appen.      

Frågeformulär och falldagbok

Oavsett vilken grupp du tillhör kommer du under studiens gång att regelbundet få e-post där vi ber dig svara på frågor. Du deltar genom att klicka på en länk till ett frågeformulär.

  • Falldagbok: varje månad att få ett mail där vi ber dig svara på om du ramlat under den senaste månaden. Med ramla/falla menar vi en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet oavsett orsak och om skada uppstått eller ej.
  • Frågeformulär: Efter 3, 6, 9 och 12 månader ber vi dig svara på några frågor om hur du upplever din balans och styrka samt din förmåga att behålla balansen i olika situationer. Frågeformulären tar högst 10 minuter att svara på.

Avslut

När studien avslutas efter 1 år svarar du på ett sista frågeformulär. Appen kommer fortsättningsvis att vara tillgänglig för alla studiedeltagare oavsett grupp. Efter att data analyserats kommer en populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten att skickas till dig.

Ersättning och försäkring

Ingen ersättning lämnas för kostnader som kan uppstå på grund av deltagande i studien t.ex. för datatrafik.  För att minimera kostnader för datatrafik rekommenderar vi att du kopplar upp telefonen mot ett trådlöst nätverk när du skapar ditt program. Om du inte har tillgång till trådlöst nätverk, utan enbart använder kontantkort eller har begränsad datamängd i ditt abonnemang, kan det uppstå kostnader för datatrafik när du använder appen. När du väl skapat ditt program kan du se dina valda övningar även utan internetuppkoppling. Appen och informationsfilmerna är annars helt kostnadsfria. Ingen extra försäkring tecknas för deltagarna.

Frivillighet

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Om du har beslutat dig för att delta kan du senare lämna studien utan närmare förklaring om du ändrar dig. Om du inte svarat på utskickade frågeformulär skickas en påminnelse, du ges då tillfälle att meddela om du vill avbryta deltagande i studien.

Hantering av data och sekretess

Hanteringen av dina uppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordning och alla uppgifter som samlas in i denna studie kommer att hanteras strikt konfidentiellt. I studien registreras bara din e-postadress, vi samlar inte in namnuppgifter eller personnummer. Data från frågeformulär, appen och eventuell annan elektronisk kontakt kommer att registreras och analyseras i avidentifierad form. Det innebär att dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Syftet med hantering av data är att undersöka vilka grupper av äldre personer beträffande ålder, kön, bostadsort mm som valt att delta i studien samt att utvärdera om de olika programmen haft någon effekt och om de är kostnadseffektiva.

Data från studien lagras så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet men minst i 10 år efter avslutad studie. Umeå universitet ansvarar för hantering av dina personuppgifter och du har rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, samt att ge klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur dina personuppgifter hanteras.

Det är Umeå universitet som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Kontaktuppgifter till Umeå universitet är Umeå universitet, 901 87 Umeå, registrator@umu.se, 090-786 50 00. Umeå universitet har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller genom universitetets växel 090-786 50 00. Du kan även kontakta den ansvariga för forskningsprojektet Marlene Sandlund (kontaktuppgifter nedan).

Resultaten av studien kommer att presenteras genom vetenskapliga artiklar, deltagande vid konferenser samt i en populärvetenskaplig sammanfattning. Data analyseras och presenteras bara för hela grupper.  Inga resultat som presenteras kommer att kunna spåras till dig personligen.

Om du har några frågor kring deltagande eller studien så ta gärna kontakt med oss.

Ansvarig forskare:
Marlene Sandlund
Med Dr. Bitr. universitetslektor
Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi
Umeå Universitet
Tel 090-786 95 30
E-post: marlene.sandlund@umu.se