Forskningsprojektet Säkra steg

Säkra steg är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där forskare och äldre personer tillsammans utvecklat ett digitalt träningsprogram för att förebygga fallolyckor. Forskningsprojektet följer riktlinjer för utveckling och utvärdering av komplexa interventioner och bedrivits i flera faser: utveckling, genomförbarhet, utvärdering och implementering (se bild 1). Här presenteras projektets olika faser. Du kan läsa mer om resultaten av våra studier under Publikationer.

Utveckling

Utvecklingen av Säkra steg har skett i samarbete mellan äldre personer och forskare i fysioterapi, datavetenskap och informatik. Vi träffades regelbundet under ett par års tid och gjorde många roliga aktiviteter tillsammans för att bit för bit bestämma hur vi ville designa appen. I början pratade vi om rörelseglädje och vad som kan göra träningen roligare. Vi provade många olika övningar tillsammans och mot slutet jobbade vi mer med hur appen skulle se ut och fungera. Den första versionen av appen var en webbapplikation som användes i våra genomförbarhretsstudier.

Genomförbarhet/pilotstudier

Säkra steg är tänkt att vara ett program som äldre personer använder helt på egen hand utan stöd av t.ex. en fysioterapeut. Därför var det viktigt att tidigt undersöka om träningen fungerade som vi tänkt och om den var säker. Innan vi planerade större studier för att utvärdera effekterna av träning med Säkra steg gjordes därför en mindre studie för att undersöka hur äldre personer upplevde träningen med Säkra steg. I studien inkluderades 67 personer som var 70 år eller äldre. De rekryterades via pensionärsorganisationer samt genom en hälsocentral i Umeå. Deltagarna fick sedan själva välja om de ville träna med det digitala programmet Säkra steg eller om det ville träna med en mer traditionell pappersbroshyr med tecknade övningar. Deltagarna följdes sen under 4 månader

Resultaten visade att ungefär hälften valde att träna med Säkra steg. Båda grupperna av deltagare var nöjda med sin träning men de som tränat med det digitala programmet uttryckte i högre grad att de var nöjda och kände stöd av programmet. Vid uppföljning ett år efter studiens start var det också fler som tränat med det digitala programmet som fortsatt med träningen. Deltagarna upplevde även att programmen fungerade och gav stöd så att träningen kunde utföras självständigt. Vi såg inga tecken på risker med träningen. Efter denna studie utvecklades appen ytterligare och blev nu an app för både Android och Iphone.

Utvärdering i nationell studie

För att utvärdera om tillgång till det digitala träningsprogrammet Säkra steg faktisk kan bidra till att minska fallolyckor bland äldre personer gjorde vi en randomiserad kontrollerad forskningsstudie med deltagare från hela landet. Denna studie utformades för att i möjligaste mån efterlikna en verklig situation där en äldre person tränar självständigt med appen. Under studien hade vi forskare därför ingen direkt kontakt med deltagarna utan studien utvärderades helt genom digitala självskattningsformulär. För att kunna utvärdera effekter på fall behövde vi många deltagare i studien, 1628 personer som var 70 år eller äldre rekryterades. Deltagarna lottades till två olika grupper, båda grupperna fick varje månad ta del av en film som tog upp olika ämnen relaterade till hälsosamt åldrande och förebyggande av fall. Den ena gruppen fick även tillgång till Säkra steg för att träna på egen hand. Alla deltagare följdes under ett år genom månatliga fallrapporter samt kvartalsvisa frågeformulär.

Analyser av data från denna studie pågår fortfarande och allt eftersom kommer vi lägga ut resultaten här på Sakrasteg.se. Läs mer under Publikationer.

Utvärdering i Östersunds kommun

Parallellt med den nationella studien genomförde vi en mindre studie i samarbete med Östersunds kommun i syfte att bättre förstå hur Säkra steg kan användas i en kommunal kontext. I denna studie fick alla 173 deltagare tillgång till Säkra steg. Deltagarna fick dessutom ytterligare stöd för sin träning genom möjlighet att gå på introduktionsträffar via Friskis & Svettis samt att få teknikstöd via IT-guider i kommunen. I detta projekt genomfördes även beräkningar av kostnadseffektivitet, vilka visar att Säkra steg kan vara en kostnadseffektiv intervention.

Implementering

I den nuvarande fasen av forskningsprojektet planerar vi att studera hur tre olika kommuner använder sig av Säkra steg i sitt fallpreventiva arbete. Målet med studien är att ge stöd till beslutsfattare i kommuner som vill inkludera Säkra steg i sitt fallpreventiva arbete.


Tack till forskningsfinansiärer

Forskningsprojektet Säkra steg har genom åren fått stöd från flera forskningsfinansiärer vilka gjort projektet möjligt att genomföra.

Vetenskapsrådet

FORTE

Stiftelsen Seniorhusen

SFO vård

Vårdalstiftelsen

Frimurarna

Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne

Umeå universitet

Aktuella forskare i projektet

Marlene Sandlund (PI)

Beatrice Pettersson

Lillemor Lundin-Olsson

Erik Rosendahl

Magnus Zingmark

Saranda Bajraktari

Per Liv

Dawn Skelton