Publikationer

Här nedan kan du läsa om de studier vi gjort under forskningsprojektets olika faser. (OBS! Sidan är under uppdatering)

  • Utvärdering i nationell studie
  • Utvärdering av genomförbarhet
  • Utveckling av appen

Den nationella kontrollerade studien

Preliminära resultat

Analyser av antalet fallhändelser under den ett år långa studien visar att andelen personer som föll minskade med 11%  bland de deltagare som fått tillgång till Säkra steg jämfört med den grupp deltagare som bara fick information. Här kommer vi att berätta mer om resultaten så fort de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift.

Protokoll för den nationella studien

Denna artikel är ett protokoll  för den nationella randomiserande kontrollerade studien där den fallpreventiva effekten av Säkra steg utvärderades under ett år. Artikeln beskriver hur studien planerades att genomföras och utvärderas.

Pettersson B, Lundin-Olsson L, Skelton DA, Liv P, Zingmark M, Rosendahl E, Sandlund M. Effectiveness of a self-managed digital exercise programme to prevent falls in older community-dwelling adults: study protocol for the Safe Step randomised controlled trial. BMJ Open. 2020 May 17;10(5):e036194

Beskrivning av rekrytering och deltagare i den nationella studien

Syftet med denna studie var att utvärdera rekryteringsprocessen i den randomiserad kontrollerade studien och deltagarnas karaktäristika. Genom en kombination av digitala och icke-digitala metoder rekryterades totalt 1 628 äldre personer. Sociala medier var den mest framgångsrika rekryteringsstrategin och nådde 76% av deltagarna. Deltagarna, med en genomsnittlig ålder på 75,9 år, var boende både i stads- och landsbygdsområden, redan frekventa användare av internet och appar (79,9%), hade 12 års eller mer utbildning (71,9%), och en stor andel var kvinnor (79,4%). Jämfört med den allmän befolkningsstatistik var deltagarna i Säkra steg-studien högre utbildade, kvinnorna i studien bodde oftare ensamma, och männen rapporterade oftare sämre självskattad hälsa. Studien understryker att användningen av sociala medier är en effektiv strategi för att nå äldre personer, särskilt kvinnor och de som regelbundet använder internet, för en digital fallförebyggande träningsintervention som används på egen hand. Resultaten pekar på behovet av olika interventioner för att intressera och passa äldre vuxna med varierande funktionsnivå och digitala färdigheter.

Pettersson B, Bajraktari S, Skelton DA, Zingmark M, Rosendahl E, Lundin-Olsson L, Sandlund M. Recruitment strategies and reach of a digital fall-prevention intervention for community-dwelling older adults. Digit Health. 2022 Sep 15;8:20552076221126050

Titta på filmen för en kort beskrivning av studiens resultat.

 

Intervjuer med deltagare om deras erfarenhet av att etablera träningsvanor med appen Säkra steg

Denna studie undersökte faktorer som möjliggjorde bibehållande av träningsrutiner med Säkra steg. Intervjuer genomfördes med 18 deltagare som upprätthållit en träningsdos på 60 minuter eller mer per vecka under de sista tre månaderna av den randomiserade kontrollerade studien. Analysen resulterade i en teoretisk modell som beskriver hur motionsvanor utvecklades genom tre stadier: att agera mot hot mot sin egen identitet, att koordinera strategier för att etablera en rutin och att forma vanor genom stimulerande signaler (cues) och utvärdering. Huvudkategorin ”Att upprätthålla balans i livet” omfattar deltagarnas process genom dessa stadier och återspeglar balans både i fysisk mening men också behovet av balans mellan olika aktiviteter i det dagliga livet. Processen och önskan att upprätthålla balans i livet påverkades både av inre faktorer och av den externa faktorn som den digitala applikationen Säkra steg utgjorde.

Pettersson B, Lundell S, Lundin-Olsson L, Sandlund M. ’Maintaining balance in life’-exploring older adults’ long-term engagement in self-managed digital fall prevention exercise. Eur Rev Aging Phys Act. 2023 Jul 18;20(1):12.

 


Utvärdering av den första versionen av Säkra steg (genomförbarhet)

Hur fungerar det att träna på egen hand med ett digitalt program eller en broschyr?

Artikeln beskriver resulten av vår genomförbarhetsstudie där 67 äldre personer under 4 månader tränade på egen hand antingen med Säkra steg eller med en pappersbroshyr. Resultaten visade att träningsinsatser baserade antingen på ett digitalt program eller en  broschyr kan användas som ett stöd för egenträning. Oavsett program tränade deltagarna ungefär lika mycket i de båda grupperna (median ca 60min/vecka). Deltagarna som tränade med det Säkra steg uppgav i högre grad att de var nöjda med programmet och upplevde stöd av programmet. Vid uppföljning ett år efter studiens start var det även fler som använt det digitala programmet som uppgav att de fortfarande tränade, 67% i den digitala gruppen respektive 35 % av de som använt broschyren.

Mansson L, Lundin-Olsson L, Skelton DA, Janols R, Lindgren H, Rosendahl E, Sandlund M. Older adults’ preferences for, adherence to and experiences of two self-management falls prevention home exercise programmes: A comparison between a digital programme and a paper booklet. BMC Geriatrics. 2020;20(1).

Intervjuer med deltagare om deras erfarenheter av att träna helt på egen hand

I denna studie genomfördes intervjuer med 28 deltagare från båda träningsgrupperna. I intervjuerna framkom det att självreglering och anpassning av dessa träningsprogram upplevdes som att ”hantera bitar av ett personligt pussel”. Deltagarna betraktade flexibilitet och oberoende som positiva aspekter, även om det krävde disciplin. Träningen med Säkra steg stärkte upplevelsen av stöd och underlättade att göra ett individuellt träningsprogram. Denna studie visar på att äldre personer både besitter kapacitet och vilja att självständigt hantera sin fallpreventionsträning. Dessutom framkom det att en digital applikation har potential att ge ett ökat stöd och därmed förbättra möjligheterna till långsiktig anpassning och bibehållande av träningen.

Pettersson B, Wiklund M, Janols R, Lindgren H, Lundin-Olsson L, Skelton DA, Sandlund M. ’Managing pieces of a personal puzzle’ – Older people’s experiences of self-management falls prevention exercise guided by a digital program or a booklet. BMC Geriatr. 2019 Feb 18;19(1):43

Intervjuer med deltagare om stöd för beteendeförändring

Denna studie utforskade självbestämmande bland äldre vuxna som deltog i genomförbarhetsstudien för det digitala fallförebyggande träningsprogrammet Säkra Steg. Analysen baserades på fritextsvar från enkäter samt individuella- och fokusgruppsintervjuer. Resultaten visade stöd för de tre grundläggande psykologiska behoven enligt Självbestämmandeteorin: autonomi, kompetens och samhörighet. Deltagarnas erfarenheter underströk vikten av autonomi, att vara i kontroll och möjligheten att anpassa övningarna efter individuella behov. Trots önskan om ökad socialt stöd visade studien att samhörighet också skapades med det digitala programmet, t.ex. de äldre personerna i övningsvideorna. Tydligheten i programmet och träningsvideorna var avgörande för att känna sig säker i val av övningar samt utförande. Sammantaget upplevde deltagarna att Säkra steg underlättade att skapa av nya träningsrutiner och de grundläggande psykologiska behoven, där autonomi och kompetens framstod som centrala aspekter.

Pettersson B, Janols R, Wiklund M, Lundin-Olsson L, Sandlund M. Older Adults’ Experiences of Behavior Change Support in a Digital Fall Prevention Exercise Program: Qualitative Study Framed by the Self-determination Theory. J Med Internet Res. 2021 Jul 30;23(7):e26235.

 


Utveckling av Säkra steg

Samskapande av Säkra steg tillsammans med äldre personer

Dessa två artiklar ger en kortfattad beskrivning av hur forskare och seniorer arbetade tillsammans för att ta fram appen Säkra steg.

Sandlund M, Lindgren H, Pohl P, Melander-Wikman A, Bergvall-Kåreborn B, Lundin-Olsson L. Towards a mobile exercise application to prevent falls: A participatory design process. International Journal of Child Health and Human Development. 2016;9(3):389-398.

Lindgren H, Lundin-Olsson L, Pohl P, Sandlund M. End users transforming experiences into formal information and process models for personalised health interventions. Studies in Health Technology and Informatics. 2014;205:378-82.

Vad motiverar äldre kvinnor och män till träning?

Under utvecklingen av Säkra steg genomförde vi flera fokusgruppsintervjuer med deltagarna kring vad som motiverar till träning. Denna artikel beskriver resultaten av dessa diskussioner där det blev tydligt att äldre personer har många olika preferenser för hur träningen skall vara. Slutsatsen var att män och kvinnor  inte hade tydligt skilda preferenser för sin träning. En inre motivation för träning kan stärkas genom bekräftelser som ökar känslan av kompetensen, energigivande uppmuntringar och praktiska tips för att upprätthålla träningen.

Sandlund M, Pohl P, Ahlgren C, Skelton DA, Melander-Wikman A, Bergvall-Kåreborn B, Lundin-Olsson L. Gender perspective on older people’s exercise preferences and motivators in the context of falls prevention: A qualitative study. BioMed Research International. 2018;18

Äldre personers deltagande i utveckling av beteendeförändringsstöd

Denna artikel beskriver en deltagande designprocess där seniorer aktivt deltog i skapandet av digitala strategier för beteendeförändring, särskilt fokuserat på egen hantering och reglering av fysisk aktivitet. Nio seniorer och två forskare deltog i tre workshops och seniorerna utförde hemuppgifter mellan sessionerna. Genom en iterativ designprocess, inspirerad av teorier om beteendeförändring, analyserades kontinuerligt både workshoparna och hemuppgifterna. Samskapandeprocessen visade på olika preferenser för feedback om fysisk aktivitet samt vikten av transparens i feedbacksändaren. Designprocessen resulterade i en virtuell hälso-coach med tre motivationsprofiler och verktyg för målsättning samt självmonitorering. Dessa strategier integrerades i version 1 av den mobila applikationen Säkra steg. Studien illustrerar hur äldre vuxna framgångsrikt bidrog till utformningen av teoribaserat digitalt stöd för beteendeförändring och betonar vikten av att anpassa feedback för att stödja motivation.

Janols R, Sandlund M, Lindgren H, Pettersson B. Older adults as designers of behavior change strategies to increase physical activity-Report of a participatory design process. Front Public Health. 2022 Dec 21;10:988470